[ ףד חלש   | הכרב יסיטרכ   | טא'צ בירעמ   | הרבחה תודוא   | הרזע  ]    ינויב 16 ,ישיש םוי תרודהמ

בירעמב שפח
רעש
תושדח
םיקסע
טרופס
תבש ףסומ
תוברת
עובשפוס
תובתכ
יפוס אל
םידופיש
ישיא רודמ
ןפג ןתנוהי
יגולורטסא
ימיטפוא
ןשקא
תורפס
קזבמ

תובתכ<<שפוס

ןילטס ףסוי
תומלשהו םינוקית ,עשרה תודלות
קרוי וינ ,'ץיבומייח יכדרמ תאמ
לש היפרגויבוטואה" ירוטסיהה ןמורה
ןדורה לש וייח תא ללוגמ "ןילטס
ירפס תא םיהדתש ךרדב יטייבוסה
יכדרמ .םילבוקמה הירוטסיהה
דר'ציר ,רבחמה םע שגפנ 'ץיבומייח
ירול


ןליאו "רגנאל" הנוכמה יזיא ,"וצולא'צ" הנוכמה קירא .ןילטס לע וניכבש העברא ונייה
לש םיטסינומוקה ןורחא היה ילוק .טסינומוקה ילוק לש ונב ,"הק'צניליא" הנוכמה
תיב תיזחל אציו ולש רדנטה לע לוקמר ילוק םש ןילטס לש ו לע עדונ ובש םויב .תובוחר
.וילא ברקתהל זעה אל שיא ."לנויצנרטניאה" תא ןגינו םימעה שמש לע הכב אוה .םילעופה
ילוק דיל הדימע .ביוא היה םודא .ןבל-לוחכ .םילגד-םילגד ץראה לכ התיה ,'53-ב ,זא
.תועמדה םע תכלל ונל הנתנ ,הילמע ,ונלש תננגה לבא .םירוטיפב תולעל הלכי

ךכ לכ אלש איה תמאה .ןגה דמע םהילעש םידומעה ןיב לבא ,תרצעל ונתוא דירוה ןליא
.םייח ונחנא ותוכזבו ומש חמיי תא גרה ןילטסש ונל רמא ןליא לבא .וניכב המ לע ונעדי
היסור" .םלועה לכ לש אבא ומכ היה ןילטסש ריבסה וצולא'צ .םידבכ םישארב ונענענ
טפשמה תא יתעמשש ייחב הנושארה םעפה התיה תאז .בצקב ןליא ארק ,"וניבא ןילטס ,ונמא
דוהה תא םיצממ ונחנאש ונשגרהו םיממוד ונבשי ךכ רחא .םימעפ שולש וירחא ונרזח .הזה
.עגרה לש

ונילע םילכתסמ םתא המ" :םתוא שרגל הסינ יזיא .ולכתסהו ונביבס ודמע םידליה ראש
השאר תא ונילא תבברשמ םע פ ידמ התיה הילמע .קעצ ,"?שא ומכ תומודא םכלש םינפהשכ
לבא ."תמ ירה ןילטס" ,הריצפה ,"ןגל הרזח ולעת ואוב ,רוזעי אל םולכ" .ינידנולבה
.שש ינב קר .םילבאו םימימת .ץוחב םוי ותוא לכ ונראשנ ונחנא


הכומ דליכ םינומהה חצור
,ירול דר'ציר ?הלתלתפה ותוישיאב הבברעתהש תומימתה בוטרוקמ ןילטס דרפנ שש ליגב םאה
תאצוה) תירבעב וישכע םסרפתמש ,"ןילטס לש היפרגויבוטואה" ירוטסיהה ןמורה רבחמ
ליכאמ יליוושגו'ג ףיסוי היה אל ותודליב םגש רובס ,(ץבלג ןועמש תילגנאמ םגרת ,תרנכ
רוכיש ויבא רזח ובש הלילב היה הז .ותומימת תא תיפוס דביא שש ליגב לבא .רצחב םינוי
הכישמב יתוא ריעה אוה .יתמשנ לא די ןטשה חלש רשאכ הקומע הנישב עוקש יתייה" .התיבה
.התיבה אב אבא .רועהו ןייה ידא תא חירהל ,םדה תופוטש ויניע תא תוארל יתלוכי .הזע
,ךלש תונמשהו תונטקה םינפה תא הארנ אוב' .הכוב ,תלדה ףס לע היכרב לע הערכ אמא
אוהו ילש יחשה תיבב וזחא וידי .רמא ,'ךרפב דבוע ינא םתוא ליכאהל ליבשבש םינפה
חיטה קר יבא לבא .ינפ תא ךושניש דחפמ ,ןויפרב םש יולת יתייה .ריוואב יתוא םירה
."לותח ומכ ריקב יתוא

המכ עדוי וניא שיא ,ןוילימ 40 ,ןוילימ 20 .הכומ דליכ םינומה חצור לש ונקויד
רורב ,ןילטס לש ונזרגב ףרטייש ,יקצורט ןואילל .ןהה תוכמה ריחמ תא ומליש ,קוידב
ןילטס גפסש תוכמה" .תינחצר הוואת לש תונושאר תופיט םפושמה לש ומדל ףילזה ימ
וכפה ןהל יואר היה אלש תומויא תוכמ ... םדאהו םיהולאה תבהא תא ובלמ ושריג ויבאמ
."ויבאכ ארונו בל רסחל דליה תא

?רוכישה ויבאמ חצר תוכמ ףטחש ללגב קר םינומה חצורל ךפה ןילטס םאה -

לבא ,'רלדנס ומכ רוכיש' יוטיב שי תיסורבו רלדנס היה ויבאש ןוכנ" :ירול דר'ציר
.םהינב תא וכיהש םירוכיש ויה םתיצחמש דיגנ .םירלדנס ןוילימ יצחכ זא ויה היסורב
."רחא והשמ היה ןילטסב .םלועל אב דחא ןילטס קר ןיידע

?ןילטסל ןילטס תא השע המ זא -

,חוכ קר ,חוכש טילחה אוה .(הדלפה שיא) ןילטס ומצעל ארק םתס אל יליוושגו'ג ףיסוי"
,תודידי ומכ םיגשומ .ירמגל תויעבט ותניחבמ ויה ךכ רחא לביקש תוטלחהה לכ .בושח
.םלועהמ תישיש לע טולשל ול רשפאש רוטרנגל רבחתה ןילטס .וספת אל בוש החפשמו הבהא
."תישפוח הריחב ךל ןיא בוש תרכמתהש עגרמ .ןיאורה ומכ היה הז

ברעב יצחו הנומשל עבקנ ונלש ןויארה .תישפוחה הריחבה תוכז תא ירולמ יתעקפה ינא םג
.יאנת לע םיכסהל ירול ץלאנ הנישה ירוקל דעבמ .רקובב יצחו הנומשב תועטב יתעגה ינאו
והשמ וישכע דיגהל לכוא אל אליממ" .יל רמא a good one"" , השענו העש דועב רוזחת"
הפקה תא םיחקול םינלמע םינקירמא יתיארו הניפב רב יתספת ."עומשל הצור תמאב התאש
.דרשמל םיצרו ה מוח תיקשב

,'גליוו 'ץינירגמ קוחר אל ,ןוסדאהה תדג לע לאנאק בוחר הצקב רג ירול דר'ציר
םיחורמ תועדה יגוה תא יתיאר יתטטוששכ רקוב ותואב .קרוי וינ לש תירטלורפה הנומוקה
תודופאב םילעופ .תחא תבותכ העיצה ,"יח הראווג ה'צ" .יטיפרג הברה .תוריקה לע
רשפא .תלברוסמ תידודצו תמעוז תשרא שי ירול רג ובש ןיינבל .שיבכב וחדק תומותכ
תוליבומ לזרב תוגרדמ .הבקסומב היאקסני'זורג הייאשלוב בוחרב ותוא םקמל תולקב
רוסינל הכאלמ תיב תישילשה המוקבו ןורטאת תרואתל ןסחמ שי עקרקה תמוקב .תיזחל
םע ןטק ךרחו תוטורש הדלפ תונפוד .תקרוח ,תטפורמ .תמייאמו הדבכ תילעמה .םידיבל
יתעגהו ןוכנ אלה רותפכה לע יתצחל ,בוש תועטב ,ינאו .רהוסה תיבב את לש ומכ .גרוס
הדומ יתייה הזכ והשמב יתוא קיזחמ היה ןילטס ול" .קנחנ ינאש יתשגרה .לפא ףתרמל
אוה .ולש ריהבה טפולה תלד תא יל חתפ ,רוחשב סייופמ ,אוהשכ ,ירולל יתרמא ,"לכהב
.תמ רבכ ןילטס ונלזמלש רמאו ולש ורובלרמהמ ץצמ


היפאמהו רפוסה
וכרדב .הבקסוממ תולחלחמ ןילטס תומ לע תועומשה .גלשומו ריהב רקוב .'53 ץרמ ,ןוטסוב
םג ,ומצעל בשח ,רבד לכל ףוס שי .רוטטקידה תומ לע ורבח םע ירול חחוש רפסה תיבל
היסורמ רגיהש באל ,סטסו'צסמ ,'גדירבמייקב דלונ אוה .12 ןב זא היה ירול .עורל
רבד לכל דגסו םימורגופה תא וירוחאמ ריאשה ,םידוהיה םיטילפה לכ ומכ .13 ןב היהשכ
לע רבדל םיכסמ היה ויתועלצב קפרמ םיצעונ ויהשכ קר .יאפ לפא לש תוחוחינ ףידהש
לש תדנדנמה תונרקסל ביגה ,"רק ארונ םש היה ,ארונ" .תונצמקב זא םגו .הנשיה תדלומה
.דר'ציר ונב

.היסור לע רפסל בהא אקווד ,הקדוו יקובקב המכ וייחב שבייש שיא ,ירול לש ובס
לא ומכ שבלתמ היה אבס .ולש תודגאב וטטוש םלוכ .םיסוס יבנגו םינעוצ ,גלש ,םיבאז
ןיכסב ימשיטנא הזיא גרה םעפ .הנש יצח לכ קלידק ףילחמו םירגיס ןשעמ ,הנופק
תירבב ירול לש תוניינעתהה הרבג םישימחה תונש תישארב .היסורמ איבהש םירלדנסה
םילגרמ לע היזיוולט יטרסל רכמתה ירולו םוטא תצצפ הקיזחה רבכ תביואה .תוצעומה
םא םגו ,ביואה ץראב דלונ אבאש ימצעל יתרמא" .ויבאב וליפא .םלוכב דשח אוה .םימודא
."זוחא האמב ינקירמא תויהל לכוי אל לדתשי

תיקלטיא החפשמל ןב ,ולש רבח .רטסגנג תויהל ירול דר'צי ר טילחה 16 ןב היהשכ
יקחשמב וירבח תא המרמ היה םיכורא םישדוח .םירומיהה יקסעל ותוא סינכה ,היפאמהמ
,יתוא עורקל םיכלוה םהש יתבשח ןושארה עגרב" .םהל תולגל טילחה דחא ברעש דע ,םיפלק
."ונלש היפונכה שאר התא םויהמ .םכח הנוז ןב התא ,דר'ציר' :ורמא םה ףוסב לבא
ישמ תובינע בונעל ,תורקי תופילח שובלל ליחתה אוה .הקסנ ירול ןוד לש הריירקה
םא דמחנ םוכס .םויל רלוד 300 השוע היה אוה .גהנ םע תינוכמב רפסה תיבל עיגהלו
תא תשרל םיער אל םייוכיס ויה ,ירול יפ לע ,ירולל .'56 איה הנשהש ןובשחב איבהל
.יקסבייוטסודו הבהאה ,םדה :וייח תא וניש םירבד השולש ךא ,לגיס יסגבו יקסנל ריאמ

.בוט רתוי הברה םידיוצמ ויה דגנמ םירוחבה .תויפונכ תמחלמל עלקנ םעפ .ולש היה םדה
םתואב .הלש התיה הבהאה .דימתל ול קיפסה זא גפסש המ .תורשרש רתוי ,םישיטפ רתוי
ומכ ןנער ךויח הל היה .דיורפ תאו סיו'ג תא הארקש תיניימהובב בהאתה םימילא םימי
.בוחרב הלש רבגה תא התצר אל איה :יאנת היה תרבגל לבא .היפוימ םמתסה אוהו ,רחשה
םיריש יפלא לע רעתסה רפס קיזחה אלש םינש ירחא .ררושמ םצעב אוהש הליגו רתיו ירול
.םירופיס תואמו

אוה .יקסבייוטסוד לש טופש תויהל ךפה אוה .ןטבה זכרמב ול עגפ "ושנועו אטחה"
אוה .לכה ול היה ןזרגהמ ץוח .ליעמה ,ךוראה רעישה .בוקינלוקסר ומכ תואריהל ליחתה
ילוסלס תא הבהא ונזוא .רוקמב "ושנועו אטחה" תא אורקל ידכ תיסור דומלל טילחה
בתוכ .םימי םתואל רזומ יד שיא היה אוה .םידחה םירוציעה לע הגנעתה ונושל ,תורבהה
הירוטסיה ןיבש רפתה וק תא ומצעל ירול שבכ םינש ךותב .היסורב החמתמש ינקירמא
אוהשכ ,ךכו ,טנקשטבו הנליווב ,וקאבב ,הבקסומב הריווא גופסל עסנ אוה .תונמאל
ובס םעו ויבא םע היה קדצהש ןיבה ,םיטורמה ןולמה יתבב ןשי ,תוחיופמה תובכרב לטלטימ
.הדגאב תככחתמ העווזה היסורב :דחאכ

אל" .תפרצב םיירויצה תומוקמה דחא ,ייסרמ דיל סיסקב היהשכ אקווד וב םלה ןילטס לבא
תא יתלאש זאו .הזה יפויה לכב תורחתהל לוכי אל ינאש יתשגרה יכ הלימ בותכל יתחלצה
חוכ המ ?ער הברה ךכ לכ וב תושעל םילגוסמ םישנא המל ,הפי ךכ לכ םלועה םא :ימצע
."ןילטסל יתוא האיבה עורה לע הבשחמה ?עורה לש הכישמה

האר ,דלונ ובש תיבב רקיב אוה .ןילטס לש ותדלוה ריע ,היזורג ,ירוגל עסנ '88 ץרמב
ירול רצע ,יסיליבטל רוזחל דמעש ינפל ,ברעב .רקוב לכ האר ןילטסש תוארמה תא
ררועתה אוה .הנחתב םדרנו תבכרה תא ספספ אוה .ןיי קובקבב עיבטה התואש ברע תחוראל
ב.ג.קה לש םינכוס השיש .ותיא אובל סומינב ונממ שקיבש ,יחרזאב רטוש לש ודי עגמל
ימ .תללכושמ המלצמ ךל שיו תיסור רבדמ התא ,תוריינ ךל ןיא" .רצ רדחב ול וכיח
לע בותכל הצורש ינקירמא רפוס אוהש םהל רמא ירול .םהבש ריכבה ותוא לאש ,"?התא
.תוחורה לכל וב סנכנ המ וניבה אל םה לבא .ןילטס

ךכ רחא .םהמ דחא לאש ,"?הפוגה תא חולשל םירומא ונייה ןאל ?והשמ ךל הרוק היה ולו"
ויחבשב םיזגהל אל .תונזואמ תובושת קיפנהל ץלאנ אוהו ,ןילטס ותעדל היה ימ וניינעתה
ויעשפב םיזגהל אל .םהילא ףנחתמ אוהש ובשחי אלש ידכ (םיצאנה לע ןוחצינה ,שועיתה)
,םיידי תוציחלב ודרפנ ףוסב .םתוא זיגרהל אלש ידכ (גאלוגה ,םירצעמה ,ינומהה חצרה)
ותדלוה ריעב הרטשמה תנחתב ןילטס לע החיש וליפא .תורקל לוכי לכה היסורבש בשח אוהו
.ןילטס לע רפסל ריקחתה תא ןיכמ אוהש העשב ןילטס לש


הילפאמה בל
"ןילטס לש היפרגויבוטואה" .ותוא רובקל אב אלו ןילטס תא חבשל אב אל ירול דר'ציר
םיטרפ רתויש המכ בלשל לדתשה ירול .התוא בתכ תמאב ןילטס וליאכ ,ןושאר ףוגב הבותכ
,רפסה לש דלשה ןה תודבועה .איצמהל ליחתה ירופיסה ףצרב םירוח ורעפנשכ . םייפרגויב
לא עסמ הז .הזה רופיסב שי ער םד הברה .םדה לע ונרביד אל דועו .רשבה איה היצקיפה
לש וליעמ ףנכב םיזחוא ונחנא .ךנורגב םיינרופיצ תצעונ .תטנפהמ היסרוורפה .עשרה בל
.ינלוח חומ לש םילקלקע םיביתנב ונתוא ליבויש ידכ ירול

רזוע אל ירול ?הזה שיאה תמאב אוה ימ .ןילטס לומ דבל .ונשפנל ונתוא בזוע ירול זאו
אל .םירחא םיעבצב םג ןיחבהל ץלאנ התא .טקרוק ילקיטילופל זב ולש רפסה .טילחהל ונל
תא בבחל ץלאנ התא לבא ,םויאה ןוויא תא ץירעהש ןילטס תא אונשל רומא התא .רוחשב קר
.לי'צר'צ וא טלווזור היה אל אוה .ןמטיוו טלוו תא ץירעהו ררושמ תויהל הצרש ןילטס
היה ןילטס .תועשופ תוטלחה םג לבקל וצלאנ המחלמה ךלהמבש םיירוטסיה םיגיהנמ ויה םה
רבד םוש .ולש סנזיבה היה תוומה .הכפהמה לש קדנסה .(קוח ערופל יוניכ זא) וטניק
ת ויהל יתרחב" .ותוא םתקחצה ?היגולואדיא .קלוס וחוכ סיסב לע םייאש ימ קר .ישיא
תוינגילוחב ,ןנגוסמ היה ולש עורה .רמוא אוה ,"בנגל ררושמ ןיב בוליש הז יכ ןכפהמ
םיקזבה ומצעמ קיפהל חילצה וליפא ינומה שוריגל גרוהל האצוה ןיב .םראש היה ולש
תא ורדחמ תבנוגש הנלטווס ותבל תחדובמה ותועינכ ,ברעב ןייה ,רקובב תרטקמה .םיישונא
.ררועמה ןועשה

לודג .לודג היה יקצורט לבא .יקצורט םע ,ןברוקה םע תוהדזהל ךתוא בייחמ ןויגיהה
זיתמ היה םאנשכ .ידמ תמלשומ התיה ולש תיסורה .גולומכוח .אשנתמ לאוטקלטניא .ידמ
ויה ולש טבצמה יפקשמ .םלועה לכל רסומ ףיטהל שקיב וליאכ .ועבצאב שכשכמו קור
.הכפהמה לש יאניקנישה היה יקצורט .לולת ןורדמב חרק תשלגמ ומכ ופא הצקל םיקילחמ
,תישאר :תוביס יתשמ .ףודר דימת שיגרה ןילטס ותציחמב :דחא ןורסיח דוע ול היהו
."הז" תא תולגל לגוסמ היהי אוה קר ,תינש ;ןילמרקב ומוקמ תא סופתל לגוסמ יקצורט
חצר ,הידגרט אוה ,ןילטס סרג ,דחא םדא לש חצר .ריתסהל ץמאתמ ןילטסש לפא עשפ ותוא
ול םרגש ןונגנמה תא ףושחי יקצורט םע ולש טקילפנוקה .הקיטסיטטס אוה ןוילימ לש
.םינוילימ חוצרל

יחבט תא סייגי ,ירמוש תא דחשי אוה" .ןילטס רמוא ,"יתוא גורהל הסנמ יקצורט ןואיל"
תפסונ ךרד אצמ תעכ לבא .ילש םיינישה יאפור תאו יאפור תא ,ילש ןוזמה ימעוט תאו
."חצנל יוסח ראשיהל בייחש ילש דחא עשפ שי .ילש היפרגויבה תא בתוכ אוה .יתוא לסחל
היה ןינל םג .ןילטס תא ללכ העיגרמ הניא וקיסקמב הקוחר תולגב ההוש יקצורטש הדבועה
יקצורטלש ןוכנ זא .תעבוקש איה העפשהה .הינפ לע היסור תא ךופהל ליכשה םשמו ,תולגב
:וירוענב בתכש רישב שומח ןילטס םג לבא .םירמאמ תורשע ,םירפס .העפשה שי

,רפא ומכ ץראל לפנש ימ ,תאז עד

אכוד בר הכ ןמזו

םירידא םירהמ הובג אשנתי

.תרהוז הווקת יפנכ לע

תא עצבל ץמואה תא הלאה תורושה יל וקינעה" ,ןילטס בתוכ ,"שואייבו תוקפסב יתעקששכ"
דוריה ןפדגה" תא לסחל בייח אוה ."ותולגל ידכ םימי ךיראהל יקצורטל רוסאש דחאה עשפה
."לאוטקלטניא ומכ ללקמש


יקצורטו ןילטס
תאז .תיטרקומד-לאיצוסה הגלפמה לש ישימחה סרגנוקב ןודנולב 1907-ב הנושארל ושגפנ םה
גיצהל יל השרה" .םהינפ לע יקצורט ףלחשכ ןינל םע דמע ןילטס .ןושאר טבממ האנש התיה
הסינ ,"...זקווקהמ (סרגנוקב ןילטס לש יתרתחמה ויוניכ היה הז) 'ץיבונוויא רבחה תא
םיסור םיצווכתמ ובש ןפואב ותוועתה וינפו יב טיבה יקצורט" .םהיניב ריכהל ןינל
,ידי תא טישוהל יתדמע רבכ" .ןילטס רכזנ ,"םתפש תא חצורה רז אטבמ עמשמל םיתברותמ
."ןינל לא תולוחכהו תורקה ויניע תא בסה יקצורט ךא

?ןילטס לש תותיחנה ישגר לע ושארב םליש יקצורט םאה -

קר רכז אל ןילטס לבא .ותמשנ יקמע דע ןילטס עגפנ ןודנולב זאש רורב .קר אל" :ירול
אל ןילטסו ,ינכפהמה טמחשה חול לע בושח ןקחש אוה יקצורטש דימת רכז אוה .ןובלעה תא
."טמחשב דיספהל בהא

דע .הנש לכב הלודג המולהמ .הסורפ רחא הסורפ .ימלסה תטישב יקצורט תא סרה אוה
חלס אל אוה .ותאנש תומוהתמ ץלחיהל ןילטס חילצה אל זא םג .תולגל תאצל ץלאנ ידוהיהש
לבא ,םיפיוזמ 'ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה'" .ותודהי לעו ותמוק רועיש לע יקצורטל
םוקמב יאשחב םיסנכתמ רתויב םיקירבמה םידוהיהש תורשפאה תא תללוש תאזה הדבועה ןיא
התיה םתוחכונש םועז הכ םלועב םידוהיה רפסמ .םהלש היגטרטסאה תא םיחקורו והשלכ
היה אל תיטסיטטס הניחבמ .םוקמ לכב םידוהי םיאור ךא .תשגרומ יתלב טעמכ תויהל הכירצ
יקצורטו ,המכ ויה הנהו ,הכפהמה לש ימינפה גוחב דחא ידוהי וליפא תויהל ךירצ
לש יתימאה ומשש תרעה םא ינולפ לש וינפ תעבהב ידיימ יוניש תוארל תלוכי...םשארב
םירתתסמה םידוהי תוחפ דועו ,םידוהי םיבבחמ םניא םיסורה .ןייטשנורב אוה יקצורט
."םישדח תומש ירוחאמ

?ימשיטנא היה ןילטס םאה -

ומע ינבב לזלזו םימלסומ בילעהל בהא אוה .רבד לכ יטנא היה ןילטס" :ירול
םידוהיהש רמא ןילטס .םידוהיה דגנ ןועביק ול היה .ףרוטמ היה רלטיה .םיניזורגה
ורזעי םידוהיהש הנקסמל עיגמ היה ול .םיקיזמש םירחא םישנא םג שי לבא ,םיקיזמ םנמא
."דימ םהב בהאתמ היה וחוכ לע רומשל ול

הבקסומ טפשמ .וחוכ לע םייאמ ןיידע וקיסקמב הלוגה ידוהיהש ןילטס שיגרה '38 ץרמב
.יקצורט לש וחומב תויוצר יתלב תובשחמ ץירהל לולע היהש טפשמ ,חתפיהל דמע ישילשה
ותויהב דוע תאז תושעל ךירצ יתייה ילוא ,עדוי ימ ?וישכע ותוא גורהל אל המל"
םצע ילוא לבא ,הנועמ שודקל יקצורט תא תכפוה התיה היסורב ותחיצר לבא ,היסורב
."'הז'ל רשקב םיטרפ ףוסאל ול תרשפאמ תוהתשהה

תיוות תא יקצורט לש ורועב בורצל ידכ וידע תא ןילטס םייבמ טפשמה תחיתפ תארקל
טפשמב רמאיש םירבד םכסל ידכ הקנאיבול אלכל עיגמ אוה הלילה ךותב קומע .הדיגבה
ןילטס ."הז" תא עדוי אוהש ללגב רוצע הדוגי .תיאשחה הרטשמה דקפמ ,הדוגי ,רחא ידוהי
לואשל אל םיעדוי הקנאיבולב םיניוצמה םירוחבהו ,הדוגי רצענ המל שיאל הליג אל
תא םיליבומש ינפל .ראפתהל םיגהונ םה ,"קית ול הנבנ ונחנא ,םדא ונל ונת" .תולאש
םידבאמ יתציחמב םיאצמנה םישנא" .םיטוטרמסו םיילד ואיבהש ןילטס אדוומ רדחל הדוגי
תא וקניש הצור ינא ,תמיוסמ הדימב אימחמ הזש ףא .םיינפוגה םהידוקפתב הטילש םימעפל
אל אוה .ןתנשמ התע הז וחקפנש ויניע תא רוונס רואה .סנכוה הדוגי ."דימו ףכת האצותה
החיגהשכ תעבנ הדוגי .תורואה תא םעמעל רמושה ליחתה זאו .ולומ בשיש ןילטס תא האר
.םפושמה ול בישה ,"?אמחומ אל התא" .לאש ,"?התא" .ךשוחהמ ןילטס לש ותומד

."יקצורט לש ותורישב לכה תישעש טפשמב דיגת ינעמל" :ןילטס

."יקצורט תא יתאנש דימת לבא" :הדוגי

."וב עגפת תעכ זא" :ןילטס

ידכ , חתפיהל וילע .וכותל ,ןכותל טיבהל לכוי ןילטסש ידכ ויניע תא םירמ הדוגי
תא םינפה תמאב םא טילחהל ,הניפ לכ קודבל ,ותמשנ תיעקרק לע עוספל לכוי ןילטסש
התא ...ןיבמ ינא" :רמא וענ ישוקבש םייתפשבו ורעפנ הדוגי לש ויניע .ותדוקפ
."...ןטשה

."תננישש תורושה תא דיגתו ןכודה לע םש דומעת התא" :ןילטס

."ילש דיקפתה תא קחשא ינא" :הדוגי

."?הלילו םוי הקספה אלל תדבע ימ ליבשבו" :ןילטס

."יקצורט ליבשב קר ,יקצורט ליבשב ,יקצורט ליבשב" :הדוגי

."'הז' לע הלימ ףאו" :ןילטס

."הלימ ףא" :הדוגי

ודבל גגח ןילטס .גרוהל ואצוהו ודוה םימשאנה 21 .ןנכותש ומכ םייתסה הבקסומ טפשמ
םדאה חוכש לככ רהמ ,םה ףא םירונ תונחמב םיטסיקצורטה לכש רשואמ ינא" .ןיי תיסוכ םע
ינא .יקצורט לש ותחיצר תא תעכ ענמיש תומדא ילע רבד ןיאש רשואמ ינא .תאז רשפאמ
."יקצורט ןואיל ,ךייחל תיסוכ םירמ

ותיב לע םיחיגשמ םיטייבוס םינכוס .ותמיזמ תא תינקדקד תוינטשב ןילטס גרוס וישכע
לש תינכותה תא הריבעה הקנמה .יטיס וקיסקמ לש רברפ ,ןקאויקב יקצורט לש רדוגמה
םגו .רוזאה תופמ ,םינכשה יתב ,םינפבמו ץוחבמ תיבה לש םימוליצ ןילטס ידיב .תיבה
ויבנרא תא ליכאמ יתפרצה ירפכה וליעמב וא הת התוש םינבל םידגבב .יקצורט לש תונומת
.יעדמ חרואב חתיפ ומצע אוהש תדחוימ תבורע תב

ומצעל רייצל לגוסמ ןילטס .ךלוהו רצקתמ יקצורטמ קחרמה .ומויב םוי ידמ חפות קיתה
תא ההזמ אוה םישדח םימוליצ םיעיגמשכ .הדובעה רדח לש ,ןורדסמה לש ,תיבה לש הנומת
קחשמהמ ,ןונכתה םצעמ הנהנ ןילטס .ריכהל ליחתמ אוה םיבנראה תא וליפא .םירמושה ינפ
תא ךושמל הצור לבא ,יקצורט תא גורהל תמ אוה .םיככתה לש םמסקל רכמתמ אוה .םדקומה
ןואיל וב ןיאש םלועל ררועתא םויה תרחמלש העידיב ןושיל ךלא דבלב דחא הליל" .עגרה
גונעת יל בסיש ידכ תקפסמ בל תמושתב עגרה תא רוחבל ינוצר תא תונגל רשפאה .יקצורט
."?יאליע


זוורב עצבמ
אצוי יקצורט לש ולוסיחל זוורב עצבמ .ימשר הז וישכע .הלילב רחואמ ,'39 ץרמב 11
לבאפ .ןילטס םשור ,"יקצורט לש ופרועב רופאה רעישב יזוורב והשמ שי" .ךרדל
תדוקנ םג ול שי ךא ,היידוהיל יושנ אוה םנמא .המישמה חוכ שארב דומעי בוטלפודוס
הלחתהב לבא .ןודנולב ןילטס תא בילעה יקצורט הבש הנשה ,1907-ב דלונ אוה .תוכז
לש הנוש ךרעמ ,תושדח תופמ ,םישדח םימוליצ .הריד רבוע יקצורטש םושמ תשבתשמ המיזמה
טוטיחהמ יקצורט לש ותעד תא חיסת הרידה רבעמ תמוהמ םאה .השדח החטבא תרגיש ,תיבה
?היילת ונידש עשפה רחא שופיחהמ ,ןילטס לש וייחב

וימיש שיגרה םאה .בותכל ךישממ אוה סומלוב הכומכ .ןרופיצה טעל חינמ אל יקצורט לבא
עצבמל .בצקה תא ריבגהל וקיסקמב םירשוקה תא הצליא יקצורט לש תובהלתהה ?םירצקתמ
רדקרמ הסאמ הייחב םיוסמ בלשב .םיטרקוטסירא םירוהל תב תינבוק ,רדקרמ דדירק הסיוג
לש תולילה תא הריעסה ,לוחכ לברסב דימת ,המישרמ ,ההובג .המחלמה לא הכלהו הרחתב
.םיטסיקצורט המכ גרוהל םש האיצוה הידי ומב .דרפסב םיחרזאה תמחלמב םינקילבופרה
.הדיצל ומחל הינב תשולש

תשר .םימודאה םינכוסה דחא לש ותטימלו וקיסקמל רדקרמ הרזח וקנרפל הסובתה רחאל
היה ןומר .הנב תא םג הצר ןילטס לבא ,םיטייבוסל המיאתה וקיסקמב המקרש םירשקה
םיבטר ףשאכ החמתה אוה .םלשומ ורעיש ,תוליצא וינפ .עונלוק בכוכ ומכ הפיו עצקוהמ
ביכשהל לכוי והומכ קלקלח שיא .רשב ינדעמ ךותיחל החמומ היהו ןיי בהא ,הנולצרב ץירב
,ףול'גא היבליס ,הרחבנ ןהמ תחא .יקצורט לש תוקוורהו תולבה ויתוריכזמ תא תולקב
.ןומרמ םינש שולשב תרגובמ .28 תב .יקצורט לש תירדלב ,ןילקורבמ היידוהי ,תינקירמא
התיא סנכיהל השקתמ היה אטאטמ וליפא .ןח אלל תועונת ,יפוא אלל רעיש ,םיבע םייפקשמ
.המל ול רבסוה אל ןיידע .התוא תותפל לטוה ןומר לע לבא ,הטימל

הררועש הייחדה .יקצורט לש יעיברה לנויצנרטניאב ,זירפב "הרקמ"ב ושגפנ םה
ןכיה ,םינימזמ המ ,םילכוא הפיא קר עדי ןומר .התוא המיסקה ףויפיב הקיטילופה
הל המל .הענכנ ךכ רחא .הב אצומ אוה המ המצע תא הלאש הליחתב .ברעה תא םירגוס
דומצה לגעמב יהשימ ןילטסל שי וישכעמ ?זירפב הילע תחנש םישוחה ןורכש םע חכוותהל
.יקצורטל

יקצורטלו םינמרגל" .רלטיה ול וארק .זוורב עצבמ לע שדח םויא עיפוה '39 ץיק יהלשב
,םיצאנה .ןילטס רובס ,"חצנל הפוס תונוילעהש הפקשהה תא םיקלוח םה ,ףתושמה ןמ הברה
וניינעתה םלועמו זאמ .ןילמרקה :ושקובמ תא יקצורטל קינעהל םילוכי ,ש שוח אוה
יקצורט תא וריזחי אלש המל ?היסורל המותח תבכרב ןינל תא ריזחה םה אל םא ימ .היסורב
:םיצאנה םע תחא די השעי יקצורטש תורשפאה תא לולשל ךרד אצמ ןילטס לבא ?תפסונ תבכרב
לכש ןכתיי" .הינמרג םע הפקתה יא הזוח המתח היסורש םלועל עדונ '39 טסוגואל 29-ב
םע תושעל רלטיה לוכי היה רבכ המ .םילבה לבה אליממ היה םיצאנהו יקצורט םע ןינעה
."?הזה ןיוזמה ידוהיה

?רלטיהל ןילטס ןיב ןוימד הזיא היה -

.הרבחה ילושמ ,םוקמ םושמ ואב םה .תויתונמא תורמוי ויה םכרד תליחתב םהינשל" :ירול
תא ריכזהל ילב םג .תוימלוע תוירוטסיה תויומדל וכפה םה םואתפו ,םהב ןיחבה אל שיא
ויה םהש הנקסמל עיגמ התא ,ןילטס חצרש ןוילימ 20-הו רלטיה חצרש םינוילימה השיש
ותשא ,הידנו ,רלטיה לש ותדוד תב ,לבואר ילג .ודבאתה רשקב םתיא ויהש םישנה .תוצלפמ
."ןשפנ תא ורסמ םילפא םישנא וליאל וניבה רשאכ ןמצעב ורי ,ןילטס לש

?םינוש ויה םה המב -

.שארב רודכ ומצעל הריו המחלמ דיספה אוה .ןולשיכ רותב םייסו הלקנ שיא היה רלטיה"
.'םי נש ףלא לש ךייר' ומכ תונויערב םלועל הבשנ היה אל אוה .רתוי יטמגרפ היה ןילטס
."תורצ קר םיאיבמ תונויערש בשח אוה .תונויער בהא אל ןילטס

ותדלוה םויב לבא .חתר ןילטס .יקצורט תא חוצרל תונכהה תא בוש השביש הצרפש המחלמה
ןילופ חרזמ תא הפטח היסור ,תפרצו הילגנא דגנ המחלמב קוסע היה רלטיה .עגרנ 60-ה
התוא םמיס אוה .היבליס םע ולש ןמורב השדח חור חיפה ןומר .ולולסמל רזח זוורב עצבמו
היה .תדיוגמה הדיב תולק עגונ היה תודעסמב םתבשב .םולכ לש םילימב ,תולטב תווחמב
תימדת תא חפיט אוה .םיתורישל םוקל ךירצ היהשכ לצנתמ ,תונטקה היתוחידבמ קחוצ
.יקצורט לש וישנא םג .ותיא עוסנל ובהא םלוכ .הפיו הלודג קיאויב הנק .ןיילבה

.יקצורט לש הדובעה רדח תא םג .הנטק המלצמב םלצל ליחתהו יקצורט לש םחתמל רדח ןומר
לע הנושארה הפקתהה לבא .רדחה לש יעבט לדוגב קתעה ונב הקנאיבולב םיניוצמה םירוחבה
יביוא ובש םלועל ררועתא תרחמלש הבשחמב הטימל סנכנ ינא" .הלשכנ יקצורט לש םחתמה
םדיצמ ילע םויאהש הלגמ רבד לש ופוסבו" ,ןילטס ןנואתה ,"םייקתהל םילדח ונויכראו
אוה .בוטלפודוסו הירב ,עצבמל םיארחאה תא דימ וילא ןמיז אל אוה ."םעפ יאמ לודג
חירסה ליגרכ .ךדכודמ ,ןושאר סנכנ הירב .וארקנ ךכ רחא .םימי המכ רפרפל םהל חינה
.דחפה חיר היה הז .ןתש לש ומכ ףירח חיר םהב ברועמ היה םעפה לבא ,םילוז ןול וק יממ
טבמ ץענ ,הירב לש ולוורשב ןילטס זחא הצוחה םכרדב לבא .םהל חולסל טילחה םעפה
."םימי 100 ךל שי ,יריקי יטנרוול" :ול שחלו תויפושניה ויניעב


ףשחנ לודגה דוסה
תא גורהיש שיאל רחבנ אוה .לוגיר דוע אל .התנוש ןומר לש ותמישמו קתקת ןועשה
תישיא ךב רחב ןילטס רבחה" .תוחילשה תא לבקל ותוא ענכשתש איה דדירק ומא .יקצורט
אל ינא" :ןומר.קרוי וינב ול תרמוא איה ,"הירוטסיהה יפדב םשרית התא .הז תא תושעל
."הז תא תושעל הצור

."?אל המל" :דדירק

."ותוא בבחל יתלחתה ינאו קיזמ אל יקצורט" :ןומר

."המחלמ תאז ...אל וא ותוא בבחמ התא םא הלאשל תובישח ןיא" :דדירק

.בוט לכואו תוינוכמ ,םישנ בהוא ינא .םיעושעש רענ קר ?תמאב ינא המ לבא" :ןומר
."ילע לודג הזה קסעה

."יתימא רבג ,רבג תויהל ךלש תונמדזהה תאז וישכע" :דדירק

."אמא ,לוכי אל ינא" :ןומר

קיתב הקיזחמ ינאש ןטקה קנראה תא ריכמ התא .הזב יולת ונעמל יתייחש המ לכ" :דדירק
."?ילש

."אמא ,ןכ" :ןומר

הריא ינאו ידמ הלודג היהת ילש השובה ,המישמה תא ךמצע לע לבקת אל םא" :דדירק
."ךמא תא גורהתש וא יקצורט תא גורהתש וא .שארב ימצעל

."אמא ,ןכ" :ןומר

קרבמ לבקתמ ןילמרקב .דוס וניא רבכ "הז" .לכה עדוי יקצורט .תורקל בייח הז וישכע
ולישבה ילש תודשחה" :ינקירמא תע בתכב ליטהל דמוע יקצורטש הצצפה ירקיע ובו ןפצומ
תוחיצרו רדסב תולערה לש תיתפות תרווכ ופשחש ,הבקסומ יטפשמ" .הלוגה בתכ ," םטיאל
אלימ דיקפת הזיא :הלאשה תא ךלוהו רבוג ףקותב ולעה ,ןילמרקהמ רוטטקידה לש יוביגב
ןינל ."?ובר תומ תא זרזל ידכ והשמ דימלתה השע אל םאה ?ןינל לש ותלחמ תפוקתב ןילטס
ידכ לער ול קפסיש ןילטסמ שקיב ,יקצורט ךישממ ,ינשל הפיצו ןושאר ץבש ירחא היהש
.לערה תא ול גישהל ןילטס לוכי הלק די תעונתבש עדי ןינל .ולבסל ץק םישל לכויש
לע ודי תא םירה יכ הדומ אוה הנושארה םעפב ."הז" לע ןילטס רפסמ רפסב תאזה הדוקנב
,םירבחה תעידיל ןינל לש ותומב יתוברועמ לע םילקבש לק זמר עיגה וליא" .הכפהמה יבא
דיקפתל רדרדימ יתייה יתלעפ אלמלא לבא .ןזואה ירוחאמ רודכ לבקל ירות םג עיגמ היה
."'ג גוסמ

.ןינל לע די םירהל טילחה ובש הליל ותואב ויתובשחמ ךובמב ןילטס ונתוא ףתשמ ןאכ
."םולכ תושעל יתחלצה אל תוהבלו ןשעלמ ץוחו ,ידרשמב יתבשי .תובשחמה ןיב יתלתפתה"
שיאב רכזנו שודקה יליסאו תייסנכ דיל רבע .המודאה רכיכה תא הצח .הלילה לא אצי אוה
דע .הדיגבב וב דשחש םושמ ונב תא גרה ןוויא .וירוענ רוביג ,םויאה ןוויא ,התוא הנבש
לפנש ימ ,תאז עד" ?ית ימאה ןילטס הפיא ?ולש תושיחנה המלענ ןאלו .שוחנ היה ךכ ידכ
הובג אשנתי" ,םינש ינפל בתכש רישה תולימ וינזואב ןגנתהל וליחתה ,"...רפא ומכ ץראל
תאז ירה ,ןבומכ ,ןכ ?םירידאה םירהה תגספ תא שובכל הצור אוה םאה ."םירידא םירהמ
תא עמש אוהו המודאה רכיכה לש תוקלחה םינבאה לע ודהדה וידעצ .וילא תרבדמש ושפנ
?ימצעב ?יתומולחב דוגבל דמוע ינא םאה :רמוא ומצע

םירוקרזה רואב ויניע תא אמסי ךכ רחא הנש 13-ש הדוגי ותוא ,הדוגי תא ןמיז אוה
עיצה ,הכפהמה לש קדנסה ,ןילטס .הקנאיבולב תראופמ םילער תדבעמ לע בשי הדוגי .אלכב
םילוכי םיוסמ יניזורגו םיוסמ ידוהיש תויהל לוכי" .הל ברסל רשפא יאש העצה הדוגיל
."דחי דואמ קוחר עיגהלו הלועפ ףתשל

."?יניזורגל רוזעל לוכי ידוהיה ךיאו" :הדוגי

גשיהב היהיש ,לער ול איביש יניזורגהמ שקיב יסורה .ץבש לביקש יסור ונשי" :ןילטס
."עשי רסח השענ אוהש שיגרי םא ודי

."?יסורל הזה לערה תא קפסי ידוהיהש הצור יניזורגה ,ךכ םא" :הדוגי

."וב הצור אוהש ןפואב קוידב אל לבא ,לערה תא יסורל תתל ךירצ" :ןילטס

העיזה ןגמ ךרד וילא ףטפטי לערהש .םוי-םוי םמוסיש .וטיאל תמוי ןינלש ומיכסה םה
לערה םג לחלח תופו רתהו ןוזמה םע דחי .וסיוג ותיב ידבוע לכ .ביבחה ועבוכבש
.לסיחש דע לחלח .תידפותרואה ולענלו ועבוכל

?ןינל תא חצר ןילטסש ןימאמ התא םאה -

ןמז המכ ינפל .טנקשטמו הרכובמ םידוהי םה קרוי וינב םירלדנסה בור ,הארת" :ירול
:יל בישה השימ .ןינל תא חצר ןילטסש רמאנ ובו רפס יתבתכש ,השימ ,םהמ דחאל יתרמא
."ןוכנ זוחא האמ

?תוחכוה ךכל שי םאה -

יתייה ,תמאה .הרישיו תשרופמ תודע ןיא לבא ,תוער אל תויתביסנ תויאר שי" :ירול
לכ קוחמל גאד ןילטס .דימ לסוח ןינל חצרב ברועמ היהש ימ לכ יכ ,התיה ול אלפתמ
."היאר

וליפא ?דע הזיא ול יח ילואו .םלוכ תא םילעהל חילצהש חוטב אל ןילטס רפסב לבא
.םייתרגיש אל םירקבמ יקצורט חריא אל ,וקיסקממ םינורחאה תוח"ודה יפ לע .וקיסקמב
חצר לע דיעהל לוכיש והשימ עיפוי רצובמה ומחתמבש ןיינועמ אל אוה ילוא .עדת ךל לבא
קר ינא" .המהמתהל ןיא :הרורבה הנקסמה .םסרפל דמוע אוהש רמאמה ,הזמ ץוחו .ןינל
.ןילטס חנאנ ,"רמגיי רבכ הזש הצור


חרק ןזרגב חצר
,םיסומינ תחיש .בתכש רמאמ ול תוארהל ידכ יקצורט לא עיגמ ןומר .'40 טסוגואב 20
ןיקתמ .ותבתכמ דיל בשייתמ יקצורט .הדובעה רדחב תורגתסה ,םיבנראה בולכ דיל תוהתשה
אוהש העשב ומכשל לעמ ןנובתהל וליאכ ,ולאמשל ,וירוחאמ בצייתמ ןומר .ויפקשמ תא
ןומר .אורקל ליחתמ יקצורט .הקעזאה גתמל עיגהל ןקזהמ עונמל ןווכתמ אוה םצעב .ארוק
חרק ןזרג וטיאל ףלוש אוה .םיפדה ןיב ירמגל לולצי יקצורטש ןיתממ אוה .רהממ אל
זאו היינש ההתשמ .יקצורט לש ושאר לעמ ןווכמ .וידי יתשב ותוא םירמ אוה .וליעממ
םירוסייב לליימ יקצורט .רבע לכל זתינ םד .דחא ףניהב .ותלוגלוג ףרועב ותוא דירומ
ינש .ותשאל שוחלל קיפסמ דוע אוה ,"השטנ ,ףוסה הז" .הפצרה לע טטומתמ אוה .םעזבו
אוה ,"יתוא וגרה" .םהיחדקא תותקב ןומר תא םיכמו המינפ םיצרופ םילדוגמ םירמוש
.ןנחתמ

אוה .הלקה אל ,ןוחצינ אל .יאליע גונעת םוש שח וניא ןילטסו תמ יקצורטש עובש רבכ
ומד ןיידעו .רואה תא הבכמו רטנסה דע הכימשה תא ךשומ ,הטימל סנכנ ,וידגב תא טשופ
- רעצ תורקדמ אל וליפא ?רבד שח יניא עודמ" .םייברקב טהל םוש .החמשב האוג וניא
לש ןורחאה ונו יסנ הז אמש וא .יקצורט תא גורהל תופצל דוע לוכי יניא לכה ירחא
."םתועמשממ ייח תא ותומב ןקורל ,יתוא סורהל יקצורט

...םייחה תא ןילטסל סרה יקצורט לש תוומה -

.ותוא םמעש םיביוא אלל םלוע .םיביואל קקזנ אוה .וביוא תומ לע לבאתה ןילטס" :ירול
ינא :בו'צשורחל קעצ םעפ .דואמ רזומ ךפה הירחא ,ותוא הקיזחה אוהשכיא דוע המחלמה
."ימצעל אל וליפא ,דחא ףאל ןימאמ אל רבכ

?ךלש רפסה לע בשוח היה אוה המ -

."ידמ רתוי עדוי אוה ,הזה שיאה תא וגרהת :רמוא היה אוה"


תוירוטסיהה תודבועה
רבחמה .דחאכ ןוימדו תודבוע לע ססובמש ירוטסיה ןמור אוה "ןילטס לש היפרגויבוטואה"
ןילטס ,ןינל :תיסורה הכפהמה לש תויגולותימה תויומדה שולשב וב קסוע ירול דר'ציר
.יקצורטו

רטשמ דגנ הכפהמל םיקיבשלובה תא גיהנהש שיאה היה (1924-1870) ןינל 'ץיליא רימידלו
תוצעומה תירב לש היפוא תא עבק אוה .הנידמב םזינומוקה טלשוה המויסבש ,1917-ב ראצה
,ולש גלפה חילצה 1917 רבמבונב .תורחא תונידמב הירוטסיהה ךלהמ תא םג הבר הדימבו
ןושארה יטסינומוקה הלשממה שארל היה ןינלו ,םירחא םיינכפהמ םיגלפ חצנל ,יקיבשלובה
רזע ןילטסש תוכרעה ויה .'24-ב תמ אוה .ששואתהו וייחב תושקנתהב עצפנ 1918-ב .םלועב
םלועמ אל הז ןיינע םלוא ,תויתביסנ תויודע ךמס לע ורפסב ןייצמ ירולש יפכ ,תומל ול
.חכוה אל

הכפהמה גיהנמ ,ןינל לש ותומ ירחא ."הדלפה שיא" הנוכ (1953-1879) ןילטס ףסוי
30-ל בורק תוצעומה תירבב טלש אוה .םדב ןוטלשל וכרד תא םדב סליפ אוה ,תיקיבשלובה
- יתימאה ומש היה הז - יליוושגו'ג ףיסוי .הרבעש האמב םיקזחה םישנאה דחא היהו הנש
20 ליגב ךא ,םירמכל רנימסב דמל אוה .תסבוכ םאו רלדנס באל היזורגבש ירוגב דלונ
תולגב היהש םושמ ליעפ קלח לטנ אל 1917 תכפהמב .תוינכפהמה ויתועד לשב םשמ שרוג
םהיניבו ,ויבירי לכ לע רבג ןינל תומ רחאלו הגלפמה ריכזמל הנומ '22-ב .ריביסב
הכפוהל הסינו היסור לע רעתסה ןילטס .תוצעומה תירבמ '29-ב הלגה ותואש ,יקצורט
.הייפכב השענ יונישה .תשעותמ הנידמל תרגפמ תיאלקח הנידממ

םייטרפ םיקשמ ינוילימ .היישעתב דובעל וצלאנו םהיתומדאמ ורקענ םירכיא ינוילימ
םימיובמ הוואר יטפשמ ןילטס להינ םישולשה תונשב .(םיזוחלוק) תויפותיש תווחל וכפה
גרוהל תוינומה תואצוהבו תוילגהב .הלסוח הקיתווה תרמצה לכ .הגלפמה תא רהטל ידכ
םינוירוטסיה שי ךא ,ןוילימ 20 לע תרבדמ תוחוורה תוכרעהה תחא .םינוילימ ופסנ
יאו תודידי םכסה ןילטס םתח '39 טסוגואב .תונברוק לש לופכ רפסמ וליפא םירעשמה
תירב השבכ תיצאנה הינמרג םע םואיתב .(בוטולומ-פורטנביר םכסה) רלטיה םע הפקתה
שולפל רלטיהמ ענמ אל רבדה .ןילופ חרזמ תא היינשה םלועה תמחלמ תליחתב תוצעומה
.'41 ינויב היסורל

חרזמ תא שבכו וצראמ םינמרגה תא ףדה ,םודאה אבצה דקפמל ומצע תא הנימ ןילטס
הבקסומ לש תוסח ינבל םתוא ךפה ,םתואמצע תא רוזאה ימעל בישהל םוקמב לבא .הפוריא
,הרקה המחלמה ןדיע חתפנ וימ י ףוסב .תיטסינומוקה הגלפמה תא םהיתוצראב טילשהו
רבקנו '53 סרמב תמ ןילטס .יטרקומדה ברעמל יטסינומוקה חרזמה ןיב תניוזמה תוחיתמה
.ןינל דיל םואילוזואמב

רפוס .יטסינומוק תועד הגוהו יסור ןכפהמ היה (1940-1879) יקצורט 'ץיבודיוד ןואיל
ידוהי רכיא לש ונב היה ,ןייטשנורב בייל היה יתימאה ומשש ,יקצורט .רשכומ םאונו
המכ רצענ .ראצה דגנ תוליעפ ןעמל הטיסרבינואב וידומיל לע רתיו אוה .הניארקואמ
ישארמ דחאל היהו ברעמב תולגמ היסורל רוזחל חילצה 1917-ב .תולגל חלשנו םימעפ
תונידמ המכל הלג אוה .וידיקפת לכמ ותוא חידהל ןילטס חילצה ןינל תומ רחאל .הכפהמה
ץק ומש ןילטס לש ויחילש יכ איה הכרעהה .'40 טסוגואב חצרנ םשו ,וקיסקמל עיגהש דע
.וייחל


?טרסה וישכע ,ןילטס
רפסה תכיפה לע ןתמו אשמ להנתמ וישכעו תופש הנומשל םגרות "ןילטס לש היפרגויבוטואה"
תלקשנו רפסה תא ארק ,"קדנסה" לש קיפמה ,ןגרומ ורדנא יכ רפסמ ירול דר'ציר .טרסל
םיק'צ אלממ אל ןיידע ינאש ךכ ,ךשמנ מ"ומה" ."ןילטס קדנסה" ןיעמ והשמ תושעל תורשפא
.ירול יל רמא ,"םינמש


תורומש תויוכזה לכ © All rights reserved